Gdzie na weekend?

 

Je?li chcemy wyjecha? gdzie? na weekend, warto odwiedzi? jedno z najbardziej znanych i najpi?kniejszych polskich miast. Miastami najch?tniej odwiedzanymi s? Kraków, Zakopane, Gda?sk. Do tej grupy do??czaj? i inne np. Wroc?aw. S? to miasta ciekawe ze wzgl?du na zabytki i swoisty klimat. Zakopane kusi te? przechadzkami po górach. Jest to jedno z najch?tniej odwiedzanych miast zim?. Gda?sk nieod??cznie kojarzy si? z histori?. Jego atrakcyjno?? polega na blisko?ci morza. Obok Gda?ska, miastem popularnym nad morzem jest Sopot. Coraz bardziej lubiane przez turystów miejsce. Wyje?d?aj?c w weekend mo?emy liczy? na zni?ki na kolei. Nocleg na miejscu te? mo?emy znale?? w rozs?dnej cenie. Cho? je?eli chcemy odpocz?? w luksusie, mo?emy znale?? jeden z dro?szych hoteli. Ale je?li komfort noclegu nie jest dla nas tak wa?ny, mo?na wypocz?? w ca?kiem przyst?pnej cenie. Jest w Polsce kilka miejsc, które warto i trzeba zobaczy?, w?ród nich jest te? kilka polskich miast. Do niektórych z nich mo?emy dolecie? te? samolotem, co znacznie skróci czas podró?y.